Reiss, Guenter; Brueckl, Hubert; Hütten, Andreas; Schotter, Jörg; Brzeska, Monika; Panhorst, Michael; Sudfeld, Daniela; Becker, Anke; Kamp, Paul B.; Pühler, Alfred; Wojczykowski, Klaus; Jutzi, Peter:
Magnetoresistive sensors and magnetic nanoparticles for biotechnology.
In: Journal of material research, Band 20 (2005), S. 3294 - 3302
2005Artikel/Aufsatz in Zeitschrift
Physik
Titel:
Magnetoresistive sensors and magnetic nanoparticles for biotechnology.
Autor(in):
Reiss, Guenter; Brueckl, Hubert; Hütten, Andreas; Schotter, Jörg; Brzeska, Monika; Panhorst, Michael; Sudfeld, Daniela; Becker, Anke; Kamp, Paul B.; Pühler, Alfred; Wojczykowski, Klaus; Jutzi, Peter
Erscheinungsjahr
2005