Schröder, Jörg:
Computational modeling of ferroelectric ceramics
German Association for Computational Mechanics, 2005
2005Buch
Bauwissenschaften
Titel:
Computational modeling of ferroelectric ceramics
Autor(in):
Schröder, JörgLSF
Verlag
German Association for Computational Mechanics
Erscheinungsjahr
2005

Abstract:

gaCM Report Page 14-18