Theis, Jens; Geller, Martin Paul; Lorke, Axel; Wiggers, Hartmut; Wieck, Andreas D.; Meier, Cedrik:
Electroluminescence from silicon nanoparticles fabricated from the gas phase
In: Nanotechnology, Jg. 21 (2010), Heft 45, 455201 (5pp)
2010Artikel/Aufsatz in Zeitschrift
MaschinenbauPhysikFakultät für Physik » ExperimentalphysikZentrale wissenschaftliche Einrichtungen » Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CENIDE)
Titel:
Electroluminescence from silicon nanoparticles fabricated from the gas phase
Autor(in):
Theis, JensLSF; Geller, Martin PaulLSF; Lorke, AxelLSF; Wiggers, HartmutLSF; Wieck, Andreas D.; Meier, CedrikLSF
Erscheinungsjahr
2010
DOI: