Siegert, Martin; Plischke, Michael:
Solid-on-solid models of molecular-beam epitaxy
In: Physical Review / E, Statistical, nonlinear and soft matter physics, Jg. 50 (1994), Heft 2, S. 917 - 931
1994Artikel/Aufsatz in Zeitschrift
Physik
Titel:
Solid-on-solid models of molecular-beam epitaxy
Autor(in):
Siegert, Martin; Plischke, Michael
Erscheinungsjahr
1994
DOI: