Krieger, C.; Hosticka, B.; Krupp, T.; Kecskeméthy, Andrés; Hiller, Manfred:
An Integrated Enviroment for Fast Kinematic Processing
In: Proceedings of the Mechatronics - Guimaraes, Portugal, 1996
Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk1996Maschinenbau
Titel:
An Integrated Enviroment for Fast Kinematic Processing
Autor(in):
Krieger, C.; Hosticka, B.; Krupp, T.; Kecskeméthy, AndrésLSF; Hiller, ManfredLSF
Erscheinungsjahr
1996