Surmeneva, M.A.; Surmenev, R.A.; Pichugin, V.F.; Peitsch, T.; Epple, Matthias:
Vliyanie VCH-magnetronnogo pokrytiya na vyhod nikelya iz podlozhek NiTi
2009
In: Izvestiya Tomskogo Politehnicheskogo Universiteta, Jg. 315 (2009), Heft 2, S. 142 - 146
Artikel/Aufsatz in Zeitschrift2009Chemie
Titel:
Vliyanie VCH-magnetronnogo pokrytiya na vyhod nikelya iz podlozhek NiTi
Autor(in):
Surmeneva, M.A.; Surmenev, R.A.; Pichugin, V.F.; Peitsch, T.; Epple, MatthiasLSF
Erscheinungsjahr
2009