Sun, Zhengzheng; Zhou, Xinlong:
Minimum eigenvalue based spectrum sensing
2010
(Schriftenreihe der Fakultät für Mathematik / Universität Duisburg-Essen ; 720)
2010Buch
Mathematik
Titel:
Minimum eigenvalue based spectrum sensing
Autor(in):
Sun, Zhengzheng; Zhou, XinlongLSF
Erscheinungsjahr
2010
Umfang
11 S.
Signatur der UB