Khanavkar, Barbara:
Das "laser imaging fluorescence endoscope" (LIFE-Lung)-System : Beitrag zur Problematik der Bonchialkarzinom-Frühdiagnose
1999
1999Dissertation
Medizin
Titel:
Das "laser imaging fluorescence endoscope" (LIFE-Lung)-System : Beitrag zur Problematik der Bonchialkarzinom-Frühdiagnose
Autor(in):
Khanavkar, Barbara
Betreuer(in), Doktorvater:
Nakhosteen, J.A.
Erscheinungsjahr
1999