Fienhold, Jan; Riechert, Thomas; Lohmann, Steffen:
Der Lecture Tagger: Social Tagging in E-Learning-Umgebungen
In: Proceedings of the Workshop on e-Learning 2007 / Dötsch, Volker; Hering, Klaus; Schaar, Florian (Hrsg.). - Leipzig, 2007, S. 251 - 261
2007Buchaufsatz/Kapitel in Sammelwerk
Informatik
Titel:
Der Lecture Tagger: Social Tagging in E-Learning-Umgebungen
Autor(in):
Fienhold, Jan; Riechert, Thomas; Lohmann, SteffenLSF